OLYMPIC WATCH OLYMPIC WATCHOLYMPIC WATCH
ČeskyEnglish
O nás
Dokumenty
Témata
Události
Zapojte se
Odkazy

Stanovy

Stanovy občanského sdružení Mezinárodní výbor pro pořádání Letních olympijských her 2008 v demokratické a svobodné zemi.

Čl. I. Název, sídlo a vznik sdružení
 1. Název sdružení zní Výbor pro pořádání Letních olympijských her 2008 v demokratické a svobodné zemi. Zkratka sdružení zní "Výbor pro LOH 2008". (dále jen "sdružení")

 2. Sídlem sdružení je c/o Jan Ruml, Milady Horákové čp. 103/66, Praha 6, PSČ 160 00.

 3. Sdružení je založeno odsouhlasením stanov na ustavující valné hromadě

 4. Sdružení se zřizuje v souladu s ustanovením zákona č.83/1990 Sb.,o sdružování občanů. Je právnickou osobou, která nabývá právní subjektivity dnem registrace ministerstvem vnitra.
 1. Sdružení je dobrovolnou, nezávislou, neziskovou organizací, sdružující členy na základě společného zájmu.
Čl. II. Cíl sdružení
 1. Cílem sdružení je monitorovat stav dodržování lidských práv v Čínské Lidové Republice v souvislosti s konáním letních olympijských her 2008 (dále jen "LOH 2008") v Pekingu a získávat podporu u veřejnosti pro tlak na mezinárodní společenství, aby nedopustilo pošlapání myšlenek Olympijské charty tím, že LOH 2008 se bude konat v zemi, kde nejsou respektována lidská a občanská práva.

 2. Předmětem činnosti sdružení zejména:
  1. sledovat situaci na poli dodržování lidských práv v ČLR uveřejňováním zpráv jiných organizací a jednotlivců,
  2. získává podporu pro cíl sdružení podle odst. 1 u osobností veřejného života,
  3. získává podporu pro cíl sdružení podle odst. 1 u široké veřejnosti,
  4. vyvíjí osvětovou činnost v oblasti dodržování lidských práv v ČLR.
Čl. III. Členství ve sdružení
 1. Členem sdružení se může stát každá fyzická osoba a každá právnické osoba, která má zájem se aktivně podílet na podpoře myšlenky, že lidská práva jsou univerzálně platná.

 2. Členem sdružení se stává osoba podle odst. 1. na základě oznámení o přistoupení. Přistoupení musí jednomyslně schválit koordinační rada sdružení. Jinak je oznámení neplatné.

 3. V případě že se koordinační rada nevyjádří do dvou dnů od doručení oznámení o přistoupení, má se za to, že s přistoupením souhlasí.

 4. Člen sdružení má právo podílet se na řízení sdružení, zejména je oprávněn účastnit se zasedání koordinační rady a hlasovat na něm, nahlížet do dokladů sdružení a být informován o všech záležitostech sdružení na zasedání valné hromady. Člen sdružení má povinnost aktivně se podílet činnosti sdružení.
 5. Členství zaniká:
  1. vystoupením člena písemným oznámením,
  2. úmrtím člena,
  3. zánikem právnické osoby, která je členem,
  4. zrušením členství na základě rozhodnutí koordinační rady,
  5. zánikem sdružení.
Čl. IV. Orgány sdružení
 1. Orgány sdružení tvoří valná hromada sdružení, koordinační rada a předseda místopředseda.

 2. Statutárním orgánem, který zastupuje sdružení navenek je předseda a místopředseda, každý samostatně. Za sdružení podepisuje samostatně předseda nebo místopředseda tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu sdružení připojí svůj podpis.
Čl. V. Valná hromada
 1. Valná hromada je vrcholným orgánem sdružení. K výhradním oprávněním valné hromady patří:
  1. schvalování stanov a jejich změn, schvalování nebo odmítnutí rozhodnutí koordinační rady nebo předsedy,
  2. volba ostatních orgánů sdružení a řešení sporů mezi nimi,
  3. rozhodování o zániku sdružení a majetkovém vypořádání,
  4. rozhodování o všech otázkách, které do působnosti valné hromady svěřují stanovy.
 2. Valná hromada je svolávána předsedou sdružení, nebo koordinační radou sdružení v případě, že tak neučiní předseda sdružení. Valná hromada je svolávána nejméně jednou za rok nebo na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů. V případě, že valnou hromadu nesvolá ani předseda, ani koordinační rada sdružení do jednoho měsíce od podání žádosti o svolání valné hromady podanou jednou třetinou členů, mohou svolat valnou hromadu tito členové sami.

 3. Valné hromady jsou oprávněni se zúčastnit všichni členové sdružení. Členové koordinační radz a předseda jsou povinni zúčastnit se valné hromady. Valné hromady se mohou podle potřeby zúčastnit i jiné osoby, a to na základě předchozího souhlasu valné hromady.

 4. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Každý člen sdružení disponuje jedním hlasem.

 5. Nesejde -li se v určeném místě a v určenou dobu nadpoloviční většina členů, může svolavatel rozhodnout o svolání náhradní valné hromady na témže místě s okamžikem zahájení o 1 hodinu později, než na kterou byla svolána valná hromada.

 6. Mimořádná valná hromada je usnášeníschopná, sejdou-li se nejméně 4 členové členů.

 7. Valná hromada a mimořádná valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy sdružení.
Čl.VI. Koordinační výbor
 1. Koordinační výbor je tříčlenný a tvoří jej předseda sdružení, místopředseda sdružení a člen zvolený valnou hromadou.
 2. Koordinační výbor rozhoduje o všech záležitostech sdružení, které nejsou svěřeny do působnosti valné hromady nebo předsedy, zejména o těch, které mu jsou svěřeny těmito stanovami.
 3. Koordinační výbor rozhoduje jednomyslně.
 4. Koordinační výbor jmenuje sekretáře výboru.
Čl. VII. Předseda sdružení
 1. V čele sdružení stojí předseda, který je výkonným orgánem sdružení zastupující sdružení vůči třetím osobám. Předseda sdružení je odpovědný koordinační radě.
 2. Předseda sdružení uskutečňuje usnesení koordinační rady. Přitom je povinen při řízení záležitostí sdružení postupovat v souladu s ustanoveními právního řádu, stanov, usnesení valné hromady a koordinační rady.
 3. Předseda sdružení vyřizuje průběžně záležitosti sdružení a při řízení sdružení rozhoduje o všech záležitostech, které nepatří do výlučné působnosti valné hromady a koordinační rady.
 4. Předseda sdružení je povinen poskytovat informace valné hromadě a koordinační radě o otázkách hospodaření sdružení.
 5. Předseda rozhoduje se souhlasem koordinační rady s finančními prostředky.
Čl. VIII. Místopředseda sdružení
 1. Vykonává pravomoci předsedy v době jeho nepřítomnosti.
Čl. IX. Zásady hospodaření
 1. Prostředky sdružení tvoří dotace a dary. Při svém hospodaření je sdružení povinno se řídit obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.
Čl. X .Zánik sdružení
 1. Sdružení zaniká buď dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, nebo pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění.

 2. V případě zániku sdružení dobrovolným rozpuštěním se provede likvidace, pro kterou se přiměřeně použijí ustanovení obchodního zákoníku o likvidaci obchodních společností.
Čl. XI. Závěrečná ustanovení
 1. Tyto stanovy byly schváleny na ustavující valné hromadě konané dne 20.9.2001
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet